29 de maig 2013

Modificació Base Cinquena del I Concurs de Composició de Pasdobles Fernando Tormo Ibáñez

A l'atenció de totes aquelles i tots aquells que desitgen presentar obres al I Concurs de Composició de Pasdobles Fernando Tormo Ibáñez organitzat per la Unió Musical d'Albaida "l'Aranya":

La Base Cinquena queda modificada quan s'explica de com s'ha de fer l'enviament dels sobres. I queda de la següent manera:


(...) Les partitures no han d’estar signades ni tampoc mostrar inscripcions o senyals que puguen descobrir el nom de l’autor; es presentaran només amb un lema. Dins del sobre en què s’envien les obres s’inclourà, a més de la partitura, un segon sobre, també tancat, on en un dels extrems figure el lema de la composició.A l’interior del segon sobre constaran títol de la composició, el nom i cognoms de l’autor, telèfons de contacte, adreça i la declaració formal signada que acredite que l’obra presentada és pròpia i inèdita (**), que no ha sigut editada ni tampoc estrenada, l’acceptació de totes i cada una de les condicions establertes en les bases del concurs, fotocòpia del DNI i una breu biografia. Aquest sobre s’obrirà únicament en el cas que acompanye alguna de les obres premiades. (...)

(**) Modificació realitzada el 29 de maig de 2013. S’accepten les composicions rebudes anteriorment a la data de modificació sense tenir cap problema de qualificació en el jurat. Però a partir d’aquesta data sols s’acceptaran aquells sobres amb les dades correctament escrites com demana la base CINQUENA.


Poden descarregar les bases al següent enllaç.
Perdoneu les molèsties.
---------------------------------------

A la atención de todas aquellas y todos aquellos que deseen presentar obras en el I Concurs de Composició de Pasdobles Fernando Tormo Ibáñez organizado por la Unió Musical d'Albaida "l'Aranya":

La Base Quinta queda modificada cuando se explica como hacerse el envio de los sobres. Y queda de la siguiente manera:


(...) Las partituras no tienen que estar firmadas ni tampoco mostrar inscripciones o señales que puedan descubrir el nombre del autor; se presentarán sólo con un lema. Dentro del sobre en que se envían las obras se incluirá, además de la partitura, un segundo sobre, también cerrado, donde en uno de los extremos figure el lema de la composición.
En el interior del segundo sobre constarán el título de la composición, nombre y apellidos del autor, teléfonos de contacto, dirección y la declaración formal firmada que acredite que la obra presentada es propia e inédita (**), que no ha sido editada ni tampoco estrenada, la aceptación de todas y cada una de las condiciones establecidas en las bases del concurso, fotocopia del DNI y una breve biografía. Este sobre se abrirá únicamente en el supuesto de que acompaña alguna de las obras premiadas. (...)

(**) Modificación realizada el 29 de mayo de 2013. Se aceptan las composiciones recibidas anteriores a esta fecha sin tener ningún problema de calificación en el jurado. Pero a partir de dicha fecha sólo se aceptaran aquellos sobres con los datos correctamente escritos como pide la base QUINTA.


Pueden descargar las bases en el siguiente enlace.
Perdonen por las molestias.